Про затвердження Змін до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2018

м. Київ

N 80

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2018 р. за N 181/31633

Про затвердження Змін до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

Відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року N 104, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 листопада 2007 року за N 1257/14524, що додаються.

2. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 11 пункту 2 Змін до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, що затверджуються цим наказом, який набирає чинності через десять місяців з дня офіційного опублікування цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший віце-прем’єр-міністр
України – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Заступник Міністра
охорони здоров’я з питань
європейської інтеграції

О. Сивак

Голова Правління Укркоопспілки

І. Л. Гороховський

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

М. Мартинюк

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

ЗМІНИ
до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

1. У розділі I:

1) у пункті 4 слова “та нормативних документів” виключити;

2) у пункті 5 слово “клеймо” замінити словом “тавро”;

3) пункт 7 після слів “обов’язковій сертифікації” доповнити словами “у державній системі сертифікації”, слова “та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом” виключити;

4) у пункті 8 слова “порядок таврування засобів міри та ваги;” виключити;

5) пункти 15, 16 викласти в такій редакції:

“15. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити інформування споживачів про роздрібні ціни на товари в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) або покажчиків цін.

Суб’єкт господарювання може застосовувати до непродовольчих товарів, які реалізує, знижки або зменшення ціни, проводити їх розпродаж у порядку, установленому законом.

Суб’єкт господарювання повинен довести до споживачів інформацію про ціну товару, що була встановлена до початку застосування знижок або зменшення ціни, проведення відповідного розпродажу, а також ціну товару, установлену після їх початку.

16. Під час продажу непродовольчих товарів вітчизняного та іноземного виробництва працівники суб’єкта господарювання зобов’язані надати споживачам необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію в супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів товарів, щодо:

назви товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

основних властивостей товару, номінальної кількості (маси, об’єму тощо), умов використання;

вмісту шкідливих для здоров’я речовин, що встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремих товарів, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

наявності у складі продукції генетично модифікованих організмів;

ціни (тарифу), умов та правил придбання товару;

дати виготовлення;

умов зберігання;

гарантійних зобов’язань виробника (виконавця);

правил та умов ефективного і безпечного використання товару;

строку придатності (строку служби) товару, необхідних дій споживача після його закінчення, а також можливих наслідків в разі невиконання цих дій;

найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Стосовно товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації в державній системі сертифікації, споживачу має надаватись інформація про їх сертифікацію.

Стосовно товарів, які за певних умов можуть бути небезпечними для життя, здоров’я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов’язаний довести до відома споживача інформацію про такі товари і можливі наслідки їх споживання (використання).

Нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, можуть бути встановлені додаткові вимоги до змісту інформації про продукцію.

Інформація споживачу має надаватися згідно із законодавством про мови.

Виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про товар (якщо він не шкодить життю, здоров’ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цей товар з продажу та приводить інформацію про нього до відповідності.

Інформація про товар може бути розміщена в місцях, де його реалізують, а також за згодою споживача доводитися до нього за допомогою засобів дистанційного зв’язку.”;

6) в абзаці першому пункту 17 слова “нормативними документами” виключити;

7) пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) відповідно до законодавства.”;

8) у пункті 26 слова “товарів, якщо нормативною документацією та” замінити словами “побутових товарів, якщо”;

9) абзац другий пункту 27 після слова “купівлі” доповнити словами “, якщо триваліший строк не оголошений продавцем”;

10) абзац перший пункту 42 після слова “Господарським” доповнити словом “, Податковим”, слова “обслуговування населення” замінити словами “обслуговування на ринку споживчих товарів”.

2. У розділі II:

1) у пункті 2 глави 1 слова “найменування підприємства-виробника, його місцезнаходження, товарний знак, назву виробу,” та “найменування нормативного документа, вимогам якого повинен відповідати вітчизняний товар,” виключити;

2) у главі 2:

пункт 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3 – 12 вважати відповідно пунктами 2 – 11;

у пункті 7:

в абзаці першому слово “стандартним” виключити, слово “клеймо” замінити словом “тавро”;

в абзаці п’ятому слово “клеймо” замінити словом “тавро”;

3) пункт 2 глави 3 викласти в такій редакції:

“2. Маркування взуття передбачає наявність інформації про модель, розмір, повноту, дату виготовлення (місяць, рік).

В індивідуальну упаковку кожної пари взуття має бути вкладена інформація (рекомендації) щодо його експлуатації та догляду за ним.”;

4) пункт 2 глави 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3 – 11 вважати відповідно пунктами 2 – 10;

5) пункт 2 глави 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3 – 17 вважати відповідно пунктами 2 – 16;

6) пункт 2 глави 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3 – 18 вважати відповідно пунктами 2 – 17;

7) абзац другий пункту 2 глави 7 викласти в такій редакції:

“Маркування передбачає наявність інформації про назву виробу та артикул.”;

8) в абзаці першому пункту 2 глави 8 слова “найменування підприємства-виробника, його місцезнаходження, товарний знак, назва товару,” та “, найменування нормативного документа, вимогам якого повинен відповідати вітчизняний товар” виключити;

9) абзац перший пункту 2 глави 10 виключити.

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами першим, другим;

10) у главі 11:

у пункті 2:

в абзаці першому слова “найменування підприємства-виробника, його місцезнаходження, товарний знак, назву виробу,” та “, дату виготовлення, найменування нормативного документа, вимогам якого повинен відповідати вітчизняний товар” виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Під час маркування чемоданів додатково вказують номер, рукавиць і рукавичок – розмір, пасків – довжину, зубних щіток – ступінь жорсткості.”;

у пункті 7:

в абзаці першому слово “стандартного” виключити;

в абзаці другому слово “стандартним” виключити;

11) доповнити розділ новою главою такого змісту:

Глава 12. Запальнички

1. Ця глава визначає особливості продажу запальничок як ручних пристроїв для вироблення вогню, які використовують паливо і застосовуються для припалювання, зокрема, сигарет, сигар та люльок та можуть застосовуватися для підпалювання матеріалів, таких як папір, гніти, свічки та ліхтарі, і які виробляються з внутрішньою подачею палива та можуть або не можуть заправлятися повторно.

2. Дозволяється продаж запальничок із захистом, спроектованих та виготовлених таким чином, щоб їх не могли використовувати діти віком до 4 років і 3 місяців (наприклад, захисний дизайн, захист механізму запалювання, складність послідовності дій, необхідних для запалювання, докладання зусиль для оперування ними).

Дозволяється продаж запальничок, що можуть заправлятися повторно, які спроектовані, вироблені та розміщені на ринку таким чином, щоб забезпечити тривале, безпечне використання за призначенням протягом усього періоду експлуатації, щонайменше п’ять років, за умови ремонту, та які відповідають таким вимогам:

наявність гарантійних зобов’язань суб’єкта господарювання із зазначенням гарантійного строку (щонайменше два роки) для кожної запальнички відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”;

практична можливість ремонту та безпечного повторного заправлення протягом усього періоду експлуатації, включаючи, зокрема, механізм запалювання;

частини запальничок, які не є витратними матеріалами, але можуть зношуватись чи виходити з ладу при тривалому використанні після закінчення гарантійного строку, є доступними для заміни або ремонту в авторизованих або спеціалізованих центрах гарантійного обслуговування.

3. Забороняється продаж запальничок нестандартного дизайну, які за своєю формою нагадують героїв мультфільмів, іграшки, зброю, годинники, телефони, музичні інструменти, транспортні засоби, людські тіла або частини людських тіл, тварин, їжу або напої, які відтворюють музичні ноти, або мають мерехтливе світло чи рухомі або інші деталі розважального характеру.”.

Директор департаменту
розвитку підприємництва та
регуляторної політики

Д. В. Гутенко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зворотній дзвінок

 

  Зворотній зв'язок

  ×
  0
   0
   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop